Šta sve obuhvaća Postupak fiskalizacije kao zasebna odredba u Novom zakonu o fiskalizaciji?

Kakav je Postupak fiskalizacije računa?

Odgovore na ova i druga česta pitanja o elektronskoj fiskalizaciji naći ćete u ovom članku.

Šta je elektronska fiskalizacija

Elektronska fiskalizacija je skup mera i procesa koji obezbeđuju da se svaki račun fiskalizuje u trenutku prometa i preko servera prenese u bazu podataka Poreske uprave (PU).

Da bi poreska uprava mogla efikasnije kontrolisati izdavanje računa i naplatu poreza, usvojen je novi Zakon o elektronskoj fiskalizaciji koji je prvobitno trebao da se primenjuje 1. januara 2022., ali je pomaknut na 30. 04. 2022. godine.

Osim što elektronska fiskalizacija utiče na smanjenje sive ekonomije, ona takođe poreskim obveznicima pruža bolji uvid u poslovanje, omogućava bolju preglednost prodaje i prometa u realnom vremenu i efikasniju i bržu analizu poslovnih izveštaja.

Ko su obveznici elektronske fiskalizacije?

Novim Zakonom o fiskalizaciji od 30. aprila 2022. godine će biti obuhvaćeni svi preduzetnici i privredna društva koji obavljaju promet na malo, osim ako nisu izuzeti posebnom zakonskom uredbom Ministarstva finansija.

Obveznik fiskalizacije je svako fizičko lice koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti po zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana i svako pravno lice koje je obveznik poreza na dobit pravnih lica po zakonu kojim se uređuje porez na dobit pravnog lica, koji vrši promet na malo.

Po novom zakonu, postupku elektronske fiskalizacije pristupaju:

 • Usluge održavanja i popravke motornih vozila
 • Fotografske usluge
 • Usluge održavanja objekta i okoline
 • Usluge popravke računara, kućnih aparata, nameštaja i sl.
 • Usluge hemijskog čišćenja
 • Frizerski i kozmetički saloni
 • Građevinske usluge

Posebnim odredbama definirane su delatnosti koje početkom sledeće godine takođe postaju obveznici fiskalizacije:

Promet na
malo putem
Interneta
47.91 Trgovina na malo posredstvom
pošte ili Interneta;
Prevoz
putnika i
tereta
49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski
i regionalni, 49.20 Železnički prevoz tereta,
49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom
saobraćaju, 49.41 Drumski prevoz tereta;
49.42 Usluge preseljenja, 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima, 50.40 Prevoz
tereta unutrašnjim plovnim putevima,
51.10 Vazdušni prevoz putnika,
51.21 Vazdušni prevoz tereta;
Kurirske,
ekspresne i
druge
poštanske
usluge
komercija-
lnog servisa
53.20 Poštanske aktivnosti
komercijalnog servisa;
Studentski i
đački
domovi
55.90 Ostali smeštaj;
Bioskopi 59.14 Delatnost prikazivanja
kinematografskih dela;
Obuke, škole
stranih
jezika
i sl.
85.8 Ostalo obrazovanje;
Osiguranje,
reosiguranje i penzijski
fondovi
Osim obaveznog socijalnog osiguranja;
Izvođenje
muzičkih i
scenskih dela
Rad muzeja, arhiva, galerija,kladionica, sportske i
rekreativne aktivnosti. Sve delatnosti u okviru
oblasti: 90 Stvaralačke, umetničke i zabavne
delatnosti, 91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja,
galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti;
Sportske,
zabavne i
rekreativne
delatnosti
92 Kockanje i klađenje;
Popravka
obuće,
satova,
nakita i sl.
95.23 Popravka obuće i predmeta od kože,
95.25 Popravka satova i nakita;
Prodaja
putem
automata
U okviru šifre 47.99
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica,
tezgi i pijaca;
Preduzetnik
poljo-
privrednik
Obveznik poreza po osnovu prihoda od
poljoprivrede i šumarstva – fizičko lice koje je
nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje ta
oblast, koje vodi poslovne knjige u skladu sa
zakonom i porez na prihode od samostalne
delatnosti plaća na oporezivu dobit;
Preduzetnik
drugo lice
Fizičko lice koje je obveznik poreza na
dodatu vrednost u skladu sa zakonom
kojim se uređuje porez na dodatu vrednost,
kao i svako drugo fizičko lice koje obavlja
delatnost nezavisno od toga da li je ta delatnost
registrovana i porez na prihode od samostalne
delatnosti plaća na oporezivu dobit u smislu
zakona koji uređuje porez na dohodak građana.

Ko je oslobođen elektronske fiskalizacije?

Posebnom uredbom ministarstva finansija određene su sledeće delatnosti koje nemaju obavezu evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja i ne moraju izdavati fiskalne račune:

 • Prodavači sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima;
 • Obveznici fiskalizacije koji naknadu od prodaje dobra i usluga fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa po obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).
 • Prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;
 • 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
 • 49.32 Taksi prevoz;
 • 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
 • 53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa;
 • 61 Telekomunikacije;
 • 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
 • 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
 • 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
 • 69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
 • 75.00 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
 • 84.30 Obvezno socijalno osiguranje;
 • 85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;
 • 86 Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 • 87 Socijalna zaštita sa smeštajem;
 • 88 Socijalna zaštita bez smeštaja;
 • 94.91 Delatnost verskih organizacija.

Koje su dužnosti obveznika elektronske fiskalizacije

 1. U trenutku prometa na malo da izda fiskalni račun putem elektronskog fiskalnog uređaja kojeg je odobrila Poreska uprava.
 2. U svakom svom poslovnom prostoru obezbedi nesmetan rad i minimalno jedan elektronski fiskalni uređaj odobren od strane Poreske uprave.
 3. Pravilno upotrebljava i održava elektronski fiskalni uređaj.
 4. Pre upotrebe elektronskog fiskalnog uređaja proveri da li su elementi fiskalnog uređaja (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) odobreni od strane Poreske uprave.
 5. Koristi Bezbednosni Element za potpisivanje fiskalnih računa.

Postupak fiskalizacije računa

V-PFR kao Internet servis pretvara račune iz ESIR-a u fiskalne račune
i šalje ih u SUF u približno realnom vremenu

ESIR – Elektronski sistem za izdavanje računa
V – PFR – Virtualni procesor fiskalnih računa
SUF– Sistem za upravljanje fiskalizacijom

U trenutku prodaje ili isporuke robe odnosno usluge, obveznik fiskalizacije kreira račun kojeg Elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) šalje u Virtualni procesor fiskalnih računa (V – PFR).

V – PFR analizira podatke, stvara elektronski potpis, a zatim formatira podatke u fiskalni račun sa svim potrebnim elementima pa ga takvog šalje nazad u ESIR i u SUF gdje se fiskalni račun obrađuje i čuva.

U opisanom postupku koji traje par sekundi, fiskalni račun dobije kupac, poreski obveznik i Poreska uprava.

SUF čuva fiskalni račun do 10 godina kako bi kupac u svakom momentu skeniranjem QR koda mogao proveriti validnost fiskalnog računa i zatražiti njegovu kopiju.

Postupak fiskalizacije računa s Lokalnim procesorom fiskalnih računa (L-PFR) je u osnovi vrlo sličan, s tim što se iščitavanje podataka iz L-PFR-a i njihovo dostavljanje u SUF može obaviti na 2 načina zavisno od konfiguracije i to:

 • Internet iščitavanjem fiskalnih računa koje generiše elektronski fiskalni uređaj (EFU) s elementom L – PFR i njihov prenos na SUF koristeći bilo koju dostupnu Internet vezu
 • Iščitavanjem fiskalnih računa koje je pokrenuo poreski obveznik i/ili poreski inspektor postavljenjem memorijske kartice ili USB memorijskog stika u element L – PFR-a. Fiskalni računi se zatim prenose s kartice ili USB stika putem posebnog portala Poreske uprave u SUF.

Kako se defiskalizovati?

Defiskalizacija fiskalnih kasa se neće sprovoditi u prisustvu poreskog inspektora i obveznika fiskalizacije uz pečačenje stare fiskalne kase.

Isključivanjem kase iz sistema, uključivanjem novog Elektronskog Fiskalnog Uređaja sa tog prodajnog mesta i komunikacijom Bezbednosnog Elementa sa serverom Poreske uprave, automatski će se preći na novi sistem i stara kasa će se smatrati defiskalizovanom.

Kako se fiskalizovati?

Kako bi u momentu prometa na malo svaki račun bio fiskalizovan i u realnom vremenu putem Interneta dostavljen Poreskoj upravi potrebno je da se učine određeni koraci u postupku fiskalizacije.

 • Prvi referentan datum E-fiskalizacije je 01. Oktobar 2021.

Od tog dana će biti moguće da na portalu ePorezi registrujete i unesete podatake o poslovnim ili maloprodajnim objektima.

Svaki obveznik dužan je da prvo uradi ovaj korak s obzirom da je preduslov onomu što sledi od prvog novembra 2021. kada počinje tzv. Tranzicioni period E-fiskalizacije.

 • U okviru tranzicionog perioda oba sistema fiskalizacije mogu funkcionisati paralelno.

Minimum prelaska na novi sistem je po principu poslovnog prostora.

To znači da se unutar jednog objekta ne može raditi koristeći odredbe i starog i novog zakona, ali ukoliko obveznik elektronske fiskalizacije ima više poslovnih prostora može da u njima koristi različite sisteme dok u potpunosti ne izvrši tranziciju na novi.

U tranzicionom periodu automatski će doći do defiskalizacije.

 • Od 01.11. 2021. svi oni koji su izvršili prijavu poslovnih prostora dobiće u sandučetu na portalu ePorezi elektronski poziv za prijavu i besplatno dobijanje Bezbednosnog Elementa.

Savetujemo vam da izaberete model klasične kreditne kartice.

 • Nabavite kvalitetnu Internet konekciju u vašem poslovnom prostoru.

U slučaju da se zbog prekida Internet konekcije Poreskoj upravi u predviđenom roku ne dostavi račun, ulazite u prekršaj za koji su zakonom predviđene kazne.

 • Odredite kakav program za ugostiteljstvo je potreban za vođenje vašeg objekata.

Pri izboru postarajte se da vam omogućuje brz i jednostavan rad, ali i da je u mogućnosti da unapredi vaš posao.

Pos Sector je fiskalna kasa koju koristi više od 4000 zadovoljnih korisnika.

Imamo veliko iskustvo u implementaciji elektronske fiskalizacije koju smo među prvima primenili u zemljama regije: Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, a uskoro i u Srbiji.

Ono što Pos Sector izdvaja je veliko iskustvo u postupku fiskalizacije, specijalizirano i pristupačno osoblje, jednostavnost implementacije hardverskih i softverskih rešenja, brzina i efikasnost koje omogućuju da uz što manje napora svoje poslovanje prilagodite elektronskoj fiskalizaciji u najkraćem mogućem roku.

 • POS Sector program je kompletno rešenje za e-fiskalizaciju, ali i za vođenje poslovanja.

Procesor fiskalnih računa (L-PFR) je u sklopu softvera, tako da vam uz POS Sector za rad u novoj fiskalizaciji treba još samo Windows računar, čitač kartica i bilo koji štampač.

To znači da s programom POS Sector korisnik dobiva 2 u 1 kompletno rešenje za vođenje poslovanja + program za elektronsku fiskalizaciju i to 3 meseca besplatno.

 • Korišćenjem POS Sectora ne treba da plaćate dva različita softvera za funkcionisanje e-fiskalizacije i vođenje poslovanja, ne treba da kupujete lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR), kao ni da plaćate njegovo mesečno održavanje.

Troškovi koje možete da izbegnete su:

 • Nabavka zasebnog L-PFR cca. 10 000 – 14 000 RSD (80 – 120 Evra) jednokratno za svaku kasu
 • Najam zasebnog softvera za rad L-PFR cca. 3 000 – 3 500 RSD (25 – 30 Evra) mesečno za svaku kasu
 • Najam zasebnog softvera za vođenje poslovanja cca. 3 000 – 6 000 RSD (25 – 50 Evra) mesečno
 • Nabavka posebnog štampača koji u sebi ima L-PFR i čitač kartica cca. 12 000 – 24 000 RSD (100 – 200 Evra)

POS Sector je jedini program na tržištu Srbije koji vam nudi da izbegnete sve gore navedene troškove, ali da u isto vreme imate najkvalitetnije rešenje za vaše poslovanje.

Pozovite nas na broj 011 441 9070 ili popunite formu ispod i dobićete besplatno korišćenje POS Sectora 3 meseca.

Šta su onlajn fiskalne kase?

Onlajn fiskalne kase su elektronski fiskalni uređaji (EFU) koji hardverskim i/ili programskim rešenjem odobrenim od Poreske uprave štampaju račune i komuniciraju sa serverom Poreske uprave.

Koje su dužnosti dobavljača elektronskih fiskalnih uređaja (EFU)?

Svaki dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja (EFU) se mora pobrinuti da obvezniku fiskalizacije dostavi samo one uređaje koji se sastoje od Procesora fiskalnih računa i Elektronskog sistema za izdavanje računa odobrenih od strane Poreske uprave.

Vrste EFU koje obveznik ima pravo odabrati su:

 • Elektronski fiskalni uređaj koji u trenutku privremenog ili trajnog prekida Internet veze zbog korišćenja sopstvenog procesora omogućava izdavanje fiskalnih računa.
 • Elektronski fiskalni uređaj koji omogućava izdavanje fiskalnih računa u realnom vremenu isključivo putem stalne Internet veze.

Šta uraditi kada dođe do prekida Internet veze?

U slučaju prekida Internet veze obveznik fiskalizacije dužan je dostaviti PU podatke o izdatim fiskalnim računima odmah po uspostavljanju Internet veze, a najkasnije u roku pet dana od dana izdavanja računa.

Kako loša Internet konekcija nije retkost, proizvođači softvera su pri izradi softverskog rešenja imali to na umu pa su omogućili da program za elektronsku fiskalizaciju automatski po uspostavljanju Internet veze šalje račune na fiskalizaciju.

Korisnik samo treba paziti da prekid ne traje duže od dozvoljenog roka od 5 dana za fiskalizaciju računa.

U slučaju da se zbog prekida Internet konekcije ne pošalje račun Poreskoj upravi u predviđenom roku, automatski ste u prekršaju i ulazite u nezgodan proces u kojem je potrebno dokazati ko je kriv za prekid Internet veze i zašto računi nisu dostavljeni.

S obzirom da su za ovakve situacije zakonom predviđene kazne, pobrinite se da odaberete provajdera koji vam je u stanju pružiti što bolju Internet konekciju.

Šta je Bezbednosni Element elektronskog fiskalnog uređaja?

Bezbednosni Element je hardverski i/ili softverski element koji sadrži elektronski sertifikat poreskog obveznika radi sprečavanja neovlašćene uporabe podataka koji se prenose u Poresku upravu.

Šta je QR kod i za šta se koristi na fiskalnom računu?

QR kod u prevodu znači „brzi odgovor“ (eng. Quick Response).

Spada u kategoriju dvodimenzionalnog koda veoma popularnog zbog svog brzog očitavanja i mogućnosti nošenja velike količine podataka.

Prepoznatljiv je po četvrtastom, kvadratnom obliku.

QR kod mora da sadrži zapise ovih podataka:

 1. URL adresu web-stranice Poreske uprave za proveru računa
 2. Zaštitni kod obveznika fiskalizacije
 3. Identifikacijski broj računa
 4. Datum i vreme izdavanja računa
 5. Ukupni iznos računa

 

Za proveru validnosti fiskalnog računa trenutno je potrebno u Internet pregledaču upisati web stranicu PU za proveru računa, a zatim ručno upisati jedinstveni broj računa koji se sastoji od dugačkog niza brojeva.

Pri upisu broja često dolazi do pogreške šta dodatno usporava i otežava i onako već nezgodan proces.

Zbog svega navedenog kupci retko proveravaju validnost fiskalnog računa.

Cilj uvođenja QR koda je da se kupcima olakša provera validnosti fiskalnog računa.

Fiskalni račun će se moći jednostavno proveriti uz pomoć mobilnog telefona sa kamerom i aplikacijom za skeniranje kodova.

Aplikaciju možete lako preuzeti sa Google play za Android uređaje ili App Store za Apple uređaje. Mnogi telefoni već imaju čitač QR koda u sklopu aplikacije za kameru. Samo pokrenite aplikaciju za kameru i usmerite je prema QR kodu i čitač bi se trebao automatski aktivirati.

Kad skenirate QR kod, u roku par sekundi dobijete rezultat o validnosti računa, a kako to izgleda pogledajte na primeru već realizovane elektronske fiskalizacije u Hrvatskoj:

Hoće li država finansirati troškove fiskalizacije?

Cena nadogradnje elektronske fiskalne kase je od 150-300 evra, a kupovina nove oko 400 evra.

Pretpostavka je da neće biti većih opterećenja za poreske obveznike jer je ministar Mali obećao da će najveći deo finansijskog tereta snositi država direktnom subvencijom: 100 Evra po prodajnom objektu i još 100 Evra po svakom Elektronskom Fiskalnom Uređaju. 

Privrednici koji nisu u sistemu PDV – a dobiće dodatnih 20 odsto subvencija.

Za dobijanje subvencije treba da se prijavite od 15. oktrobra 2021. do kraja januara 2022. preko sajta PU.

Koje su kazne za nepoštivanje propisa Novog zakona o elektronskoj fiskalizaciji?

Kazne koje su zakonski predviđene za nepoštivanje propisa Novog zakona o elektronskoj fiskalizaciji mogu biti u vidu zabrane rada odnosno zatvaranja poslovne delatnosti na određeno vreme ili novčane, zavisno od prekršaja.

Poreska uprava nalaže poreskom obvezniku da u određenom roku otkloni utvrđene povrede zakona, a ako ne postupi po rešenju preduzima meru privremene zabrane obavljanja delatnosti:

 • U trajanju do 15 dana ukoliko se određena nepravilnost utvrdi prvi put;
 • U trajanju do 90 dana ukoliko se nepravilnost utvrdi drugi put;
 • U trajanju od jedne godine ukoliko se nepravilnost utvrdi i treći put.

Novčane kazne zakonski predviđene za nepoštivanje propisa novog zakona kroz neizdavanje fiskalnog računa i elektronske fakture su:

 • Za preduzetnike novčana kazna u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.
 • Za pravna lica odnosno veće kompanije u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara.
 • Za odgovorno lice iznosi od 50.000 do 150.000 dinara

Pojmovi postupka fiskalizacije

 1. PU – Poreska uprava je organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.
 2. Fiskalizacija je skup mera i postupaka koje sprovode obveznici fiskalizacije kako bi se omogućila efikasna kontrola ostvarenog prometa na malo podsredstvom elektronskih fiskalnih uređaja.
 3. EFU – Elektronski fiskalni uređaj je hardversko i/ili softversko rešenje, koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, a koji se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa, odobrenih od strane Poreske uprave, kao i bezbednosnog elementa izdatog od strane Poreske uprave.
 4. SUF – Sistem za upravljanje fiskalizacijom је aplikacija PU koja sprema podatke iz procesora elektronskih fiskalnih uređaja.
 5. ЕSIR – Elektronski sistem za izdavanje računa је hardverski ili softverski element iz kojeg se izdaje elektronski račun, a čija je upotreba odobrena od strane PU.
 6. PFR – Procesor fiskalnih računa je hardverski ili softverski element koji razmenjuje podatake sa elektronskim sistemom za izdavanje računa i bezbednosnim elementom, analizira podatake o prometima, formatira podatake za nastanak fiskalnog računa, stvara elektronski potpis, prosljeđuje fiskalni račun ESIR-u, čuva podatake o prometima i prenosi fiskalne podatake u sistem za upravljanje fiskalizacijom PU.
 7. BE – Bezbednosni element je hardverski ili softverski element koji sadrži elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije koga koristi procesor fiskalnih računa za potpisivanje računa i Poreska uprava kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, kao i za očuvanje integriteta podataka.
 8. Elektronski potpis je šifrovani digitalni kod koji služi za identifikaciju obveznika fiskalizacije i potvrđuje integritet procesora fiskalnih računa prilikom prenosa podataka.
 9. Poslovni prostor je zatvoreni ili otvoreni prostor, svaki samostalni uređaj (automat), svako pokretno mjesto (vozilo, plovni objekat i sl.) koji služi za obavljanje delatnosti.
 10. Dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja je lice koje obvezniku fiskalizacije isporučuje hardversko i/ili softversko rešenje potrebno za rad elektronskog fiskalnog uređaja.
 11. Plaćanje je izmirivanje obveza za izvršeni promet dobara ili usluga gotovinom, čekom, platnom karticom i sl. u trenutku izdavanja fiskalnog računa odnosno avansno izmirenje obveza za budući promet dobara ili usluga.

Česta pitanja i odgovori

Mogu li fiskalni račun izdati i izvan propisanog radnog vremena?

Da – možete, ako postoji opravdan razlog za to ili ako donesete interni akt koji vam to omogućava.

Često se dogodi situacija u kojoj je potrebno izdati račun za obavljenu uslugu ili isporučena dobra nakon isteka radnog vremena.

U tom slučaju treba imati na umu da se račun treba izdati za svaku isporuku dobara ili izvršenu uslugu za koju postoji obveza izdavanja računa nezavisno od prijavljenog radnog vremena.

Takođe, možete doneti interni akt kojim je definisano kako se usluga može obavljati za vreme radnog vremena, ali ponekad i van radnog vremena i to po dogovoru s klijentom.

Šta je predmet fiskalizacije?

Predmet fiskalizacije je promet dobara i usluga na malo i primljeni avans za promet na malo.

Može li fiskalni račun sadržavati između ostalog i reklamne poruke?

Fiskalni račun može sadržavati reklamne poruke u skladu sa zakonom.

Ima li kupac pravo ne platiti račun ukoliko mu isti nije izdat?

Zakonskom odredbom kupac ima pravo da ne plati račun ukoliko mu nije izdat.

Kako kupac može proveriti ispravnost računa?

Postoje dva načina: skeniranjem QR koda (nalazi se na odštampanom fiskalnom računu) i pomoću hiperlinka (nalazi se na računu izdatom u elektronskoj formi).

Mogu li staru fiskalnu kasu koristiti za novi proces fiskalizacije ili moram nabaviti novu?

Možete ako se ista može modifikovati da bi ispunila uslove za postupak fiskalizacije.

Informaciju o tome vam mogu dati naši ovlašćeni partneri koji se bave prodajom i servisiranjem fiskalnih uređaja.

Novi zakon o fiskalizaciji u Srbiji 2022.

U nastavku je spisak svih objavljenih zakonskih odredbi i pravila:

Zakon o fiskalizaciji

Tehnički vodič

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnim prostorijama kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora

Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji fiskalnog uređaja

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi

Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa

Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja