Od 30. aprila 2022. godine evidentiranje ostvarenog prometa preko fiskalne kase postaje obavezno za mnoge delatnosti koje u 2021. godini i ranije nisu imale tu obavezu.

Kako nastaje fiskalni račun?

Koji tip transakcije može da se koristi prilikom izrade?

Kojim sredstvima kupac može platiti robu ili uslugu?

Odgovore na ova i druga često postavljana pitanja pronaći ćete u ovom članku.

Šta je fiskalni račun?

Fiskalni račun je fiskalni dokument koji služi kao potvrda da su pojedinačno ostvareni promet na malo i primljeni avans za budući promet na malo evidentirani u Elektronskom Fiskalnom Uređaju (EFU), a samim tim i u serveru Poreske uprave (PU).

On je dokaz da je za određenu kupovinu obračunat porez.

Služi kao garancija kupcu da može tražiti povrat novca ili zamenu robe u slučaju da dođe do greške ili kvara povezanog sa plaćenom robom ili uslugom za koju je i izdat.

Porezni obaveznik dužan je da izda fiskalni račun bez obzira da li korisnik usluge to zahteva ili ne.

Kupac ne mora da plati robu ili uslugu ukoliko ga nije dobio.

Postoje dve vrste fiskalnih računa:

 • Za evidentiranje ostvarenog prometa dobara i usluga na malo;
 • Za evidentiranje primljenog avansa za budući promet na malo.

Kako nastaje fiskalni račun?

Proces nastanka odvija se u dve faze. Prva faza započinje slanjem zahteva  ESIR – a (Elektronskog Sistema za Izdavanje Računa) PFR – u (Procesoru Fiskalnih Računa).

Kako bi prva faza bila uspešna, zahtev mora sadržavati sledeće elemente:

 1. Vrstu računa
 2. Tip transakcije
 3. Način plaćanja
 4. Naziv
 5. Jediničnu cenu sa količinom
 6. Ukupnu cenu za taj artikal
 7. Poreze koji se odnose na proizvod sa poreskim oznakama
 8. Ukupan iznos za plaćanje
 9. PIB kupca ako je kupac pravno lice

 

Druga faza je odgovor kojeg vraća PFR nakon provere podataka. Da bi bio validan mora da sadrži sledeće informacije:

 1. Naziv poreskog obaveznika
 2. PIB, adresu i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora poreskog obaveznika
 3. Datum i vreme potpisivanja računa
 4. Redni broj fiskalnog računa
 5. Digitalni potpis fiskalnog računa
 6. Ostali podaci koji su sadržajni u BE, a mogu da se podele sa ESIR – om

 

Ukoliko su ispunjene obe faze nastaće tačan fiskalni račun u skladu sa Novim zakonom o elektronskoj fiskalizaciji.

Koje delatnosti ne moraju da izdaju fiskalni račun?

Prvobitno objavljeni rok 01. januara 2022. je pomaknut na 30.04.2022.

kada će evidentiranje ostvarenog prometa preko fiskalne kase postati obavezno za mnoge delatnosti koje u 2021. godini i ranije nisu imale tu obavezu.

Tabelu obaveznika elektronske fiskalizacije i onih koji to nisu pronađite u ovom članku.

Sadržaj fiskalnog računa

Po Novom zakonu o elektronskoj fiskalizaciji fiskalni račun će morati da prikazuje:

 1. Vrstu računa
 2. Tip transakcije
 3. Naziv obaveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora
 4. Poreski identifikacijski broj – PIB obaveznika fiskalizacije
 5. Poreski identifikacijski broj – PIB pravnog lica odnosno obaveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana ako je korisnik isporučenih dobara pravno lice
 6. Naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge
 7. Specifikaciju poreskih stopa
 8. Iznos poreza po poreskim stopama
 9. Ukupan iznos poreza
 10. Vrednost prometa po poreskim stopama
 11. Ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja – tip transakcije, uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga.
 12. Dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund nastanka
 13. Jedinstveni redni broj
 14. Jedinstveni redni broj po vrsti računa i tipu transakcije
 15. Dvodimenzionalni QR kod
 16. Poziv za broj drugog relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba

U odnosu na trenutni zakon, povezanost EFU sa serverom PU putem Interneta u realnom vremenu je najveća promena koja će se dogoditi primenom Novog zakona o elektronskoj fiskalizaciji.

Iako postoje sličnosti između računa po trenutnom i fiskalnih računa po novom zakonu, oni neće ostati isti.

Važno je znati da će Poreska uprava imati bolji uvid u fiskalizaciju nego prije.

To znači da će puno lakše prepoznati potencijalne nepravilnosti, a samim tim i kažnjavati ih.

Koji tip transakcije može da se koristi prilikom izrade fiskalnog računa?

Obaveznik elektronske fiskalizacije na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka o tipu transakcije:

 • Prodaja
 • Refundacija (poništavanje računa)

Prodaja je tip transakcije koja podrazumeva promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo.

Refundacija je tip transakcije kojim se vraća uplata ili deo uplate za promet na malo ili avansa za budući promet na malo iz bilo kojeg razloga.

Kojim sredstvima kupac može platiti robu ili uslugu?

 

Na fiskalnom računu se mora navesti sredstvo plaćanja robe ili usluge. Mogući načini plaćanja su:

 1. Gotovina – ako se plaćanje vrši novčanicama ili kovanim novcem.
 2. Instant plaćanje – ako se plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mjestu.
 3. Platna kartica – ako se vrši bezgotovinsko plaćanje.
 4. Ček – ako se plaćanje vrši vrednosnim papirom.
 5. Prenos na račun – ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos.
 6. Vaučer – ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, interim karticama ili sličnim sredstvima plaćanja.
 7. Drugo bezgotovinsko plaćanje – ako se plaćanje vrši nekim drugim zakonski dozvoljenim bezgotovinskim sredstvom.

Ako kupac ili korisnik usluge želi koristiti više od jednog načina plaćanja, može se navesti više podataka o tipu transakcije, ali mora prikazati plaćene iznose po svakom pojedinačnom načinu plaćanja.

Jedinstveni redni broj fiskalnog računa

Poreski obaveznik preko Elektronskog Fiskalnog Uređaja mora prikazati jedinstveni redni broj po vrsti računa i po tipu transakcije.

 • Jedinstveni redni broj po vrsti računa služi da se fiskalni račun razlikuje od svih ostalih te vrste koje je poreski obveznik već izdao nezavisno od tipa transakcije
 • Jedinstveni redni po tipu transakcije razlikuje fiskalni račun od svih ostalih te vrste koji imaju isti tip transakcije i izdati su od strane poreskog obveznika preko EFU.

Šta je Procesor Fiskalnih Računa (PFR)?

Procesor Fiskalnih Računa (PFR) je hardverski i/ili softverski element Elektronskog Fiskalnog Uređaja (prema konstrukciji) i lokalni/ virtualni element (prema lokaciji). PFR je jedan od najvažnijih elemenata elektronske fiskalizacije.

Osnovne funkcije PFR- a:

 • Prima podatke o transakcijama iz ESIR – a
 • Analizira podatke o transakcijama i fiskalizuje podatke
 • Izračunava iznos poreza na osnovu podataka o evidentiranim dobrima, odnosno uslugama koje dobija iz ESIR – a
 • Sadrži ažuran sat i kalendar
 • Fiskalizuje račun u komunikaciji sa Bezbednosnim Elementom
 • Prosleđuje fiskalni račun u ESIR
 • Čuva podatke o transakcijama i fiskalne podatke u internoj memoriji sve do Bezbednog prenosa u SUF
 • Prenosi fiskalne podatke u SUF i prima komande iz SUF – a

Kako bi mogao da funkcioniše PFR mora biti u vezi sa Bezbednosnim Elementom.

Virtualni Procesor Fiskalnih Računa

Virtualni Procesor Fiskalnih Računa (V – PFR) je softver koji je priključen na Sistem Upravljanja Fiskalizacijom, a održava ga Poreska uprava.

V – PFR mora ispunjavati sledeće zahteve:

 • Rad u skladu sa svim javnim komunikacionim protokolima
 • SUF podržava više od jednog V – PFR – a koji mogu biti instalirani na različitim lokacijama
 • V – PFR je javno dostupan na jedinstvenoj Internet adresi svim poreskim obveznicima koji poseduju validan digitalni sertifikat
 • U slučaju nedostupnosti jednog V- PFR- a transakcije se prosleđuju sledećem aktivnom V – PFR – u
 • Sadržava Bezbednosni Element kao svoj deo
 • Pretvara račun iz ESIR – a u fiskalni račun
 • Izračunava poreze na osnovu poreskih stopa koje dolaze iz ESIR uz svaki artikal
 • Ima svoj ažuran sat i kalendar
 • ESIR – u vraća svoje vreme i datum i izračunate totale po poreskim stopama
 • Komunicira i prima komande od SUF – a
 • Šalje fiskalne račune u SUF u približno realnom vremenu

Lokalni Procesor Fiskalnih Računa

Lokalni Procesor Fiskalnih Računa (L – PFR) je hardver i/ili softver koji komunicira sa ЕSIR – om, sа SUF – оm i sa BE – om.

L – PFR mora ispunjavati sledeće zahteve:

 • Rad u skladu sa svim javnim komunikacionim protokolima
 • Može da bude integrisan u ESIR ili da funkcioniše nezavisno od ESIR – a
 • Račun iz ESIR- a pretvara u fiskalni račun
 • Izračunava poreze na osnovu poreskih stopa koje dolaze iz ESIR – a uz svaki artikal
 • Ima svoj ažuran sat i kalendar
 • ESIR – u vraća svoje vreme i datum i izračunate totale po poreskim stopama
 • Komunicira s Bezbednosnim Elementom tako da mu šalje elemente računa i svoje vreme i datum
 • Komunicira i prima komande od SUF -a
 • Šalje fiskalne račune u SUF u približno realnom vremenu ili ih čuva u svojoj internoj memoriji sve dok ih na bezbedan način ne prenese na SUF

Postoje dva moguća iščitavanja podataka pomoću L – PFR elementa: Internet iščitavanje i Lokalno iščitavanje.

Internet iščitavanje je najčešće korišten prenos podataka u SUF pomoću dostupne Internet veze.

Funkcioniše vrlo jednostavno: L – PFR proverava da li je SUF dostupan preko Internet mreže, a ako jeste obavlja iščitavanje i slanje podataka u SUF.

Lokalno iščitavanje je uobičajeno iščitavanje podataka za uređaje koji nemaju mogućnost povezivanja na Internet mrežu, a pokreću ga poreski obveznik ili inspektor.

Pokreće se unošenjem memorijske kartice ili USB memorijskog stika u L – PFR element koji kopira kriptovane neposlate fiskalne račune.

Njih poreski obveznik ili inspektor prenosi u SUF putem posebnog portala Poreske uprave.

Važno je da znate:

 • L – PFR mora imati dovoljno memorije kako bi mogao zadržati sve podatke u šifrovanom obliku dok se bezbedno ne prenesu u SUF.
 • L – PFR obrađuje sve naredbe uzastopnim redosledom.
 • L – PFR šalje sve uskladištene podatke u SUF kada god je dostupna Internet veza.
 • L – PFR mora da generiše fiskalni račun pomoću BE čak i ako nije dostupna Internet veza.

Elektronski Sistem za Izdavanje Računa (ESIR)

Elektronski Sistem za Izdavanje Računa (ESIR) je hardverski ili softverski element u kojeg poreski obaveznik unosi podatke o prometu i iz kojeg se izdaje fiskalni račun u štampanom ili elektronskom obliku.

Jednostavno rečeno, ESIR je onlajn fiskalna kasa koja ispunjava sve zahteve elektronske fiskalizacije.

Šta je Bezbednosni Element (BE)?

Bezbednosni Element (BE) je hardverski ili softverski element koji potvrđuje autentičnost poreskog obaveznika, digitalno potpisiva i vertificira fiskalne račune te čuva podatake.

Ako ga račun ne poseduje onda to nije fiskalni račun.

Bezbednosni Element personalizovan je za svakog obveznika fiskalizacije i konkretan poslovni prostor kako bi se izbegao bilo kakav vid zloupotrebe od strane drugog neovlašćenog lica.

Elektronski sertifikat koji se nalazi u okviru Bezbednosnog Elementa, reproduktuje digitalni potpis obveznika fiskalizacije prilikom izdavanja svakog fiskalnog računa i zaštićenu lozinku obveznika fiskalizacije prilikom povezivanja sa Sistemom za Upravljanje Fiskalizacijom Poreske uprave (SUF).

Bezbednosni Element sadrži:

 • Brojače koji se uvećavaju nakon svake transakcije po poreskim stopama
 • Brojač po svim vrstama računa i tipovima transakcija
 • Zaštitu od neovlašćene upotrebe

U slučaju krađe, gubitka ili zloupotrebe (ako se prekorači konfiguracijsko ograničenje i od SUF- a ne dobije potvrda da je izvršeno odgovarajuće iščitavanje i prenos podataka), Bezbednosni Element se automatski zaključava.

Može se otključati šifrovanom porukom od SUF- a na način da je samo označeni Bezbednosni Element može koristiti za otključavanje.

Elektronski potpis

Elektronski potpis je šifrovani digitalni kod koji služi za identifikaciju poreskog obaveznika i potvrdu integriteta PFR – a prilikom prenosa podataka u SUF.

Šta je QR kod i za šta se koristi?

QR kod (eng. Quick Response) je dvodimenzionalni kod koji će zbog svog brzog i jednostavnog očitavanja podataka postati neizostavan deo svakog fiskalnog računa.

Kako bi kupci mogli brzo i jednostavno proveriti fiskalni račun omogućeno je skeniranje QR koda koji mora sadržavati: URL stranicu Poreske uprave za proveru računa, zaštitni kod poreskog obaveznika, identifikacioni broj, datum i vreme izdavanja i ukupni iznos računa.

Trenutno se provera može izvršiti na način da se na web stranici za proveru računa Poreske uprave upiše dugački niz brojeva.

Česte greške pri upisu dela brojčanog niza uticale su da takav proces bude neefikasan i spor zbog čega ga kupci retko kad i koriste.

QR kod olakšava proveru validnosti fiskalnog računa.

Uz pomoć aplikacije za skeniranje kodova na mobilnom telefonu usmerite kameru na QR kod koji se nalazi na fiskalnom računu i u roku par sekundi prikazaće se rezultat.

Koji sve fiskalni dokumenti se mogu izdati putem Elektronskog Fiskalnog Uređaja (EFU)?

Postoje  fiskalni dokumenti koje obaveznik elektronske fiskalizacije može izdati putem Elektronskog Fiskalnog Uređaja (EFU), ali se oni ne smatraju fiskalnim računima:

 • Kopija računa
 • Račun obuke
 • Predračun

Kopija računa za promet ili avans se izdaje istovremeno sa izdavanjem računa za promet ili avans ili naknadno ukoliko za njom obveznik fiskalizacije ili kupac odnosno korisnik usluge ima potrebu.

Račun obuke je fiskalni dokument koji se izdaje u svrhe obuke osoblja, testiranja elektronskog fiskalnog uređaja ili u druge svrhe.

Tako se ne vrši evidentiranje prometa na malo, niti primljenog avansa za budući promet na malo.

Predračun se izdaje pre ostvarenog prometa i pre primljenog avansa kako bi se korisnik usluge upoznao sa važnim podacima značajnim za budući promet na malo ili budući primljeni avans za promet na malo.

Kako bi se jasno razlikovali od fiskalnih računa, nabrojeni fiskalni dokumenti moraju da sadrže sledeće napomene:

 • ”Kopija”
 • ”Obuka”
 • ”Predračun”
 • ”Ovo nije fiskalni račun”

Napomena koja se nalazi na fiskalnom dokumentu ne sme se moći obrisati ili izmeniti i mora biti naglašena na način da je napisana dvostruko većim fontom od ostalih podataka na fiskalnom dokumentu.

Neizdavanje fiskalnog računa

Novčana kazna za neizdavanje fiskalnog računa kupcu je

 • Za preduzetnike novčana kazna u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 dinara
 • Za pravna lica odnosno veće kompanije u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara
 • Za odgovorno lice iznosi od 50.000 do 150.000 dinara

Fiskalni štampač

Fiskalni štampač je deo POS opreme koji štampa fiskalne račune.

Bitne karakteristike:

 • Brzo printanje
 • Jednostavna zamena trake
 • Automatsko rezanje računa
 • Mogućnost štampanja QR koda
 • Manje dimenzije uređaja
 • Kvalitetan proizvođač
 • Garancija, dostupnost servisa i rezervnih delova za brzo i kvalitetno održavanje

Česta pitanja i odgovori

Može li fiskalni račun sadržavati reklamne poruke?

Da, može sadržavati reklamne poruke u skladu sa zakonom.

Kako kupac može da proveri ispravnost fiskalnog računa?

Postoje dva načina provere validnosti: skeniranjem QR koda i pomoću hiperlinka (nalazi se na računu izdatom u elektronskoj formi).

Mogu li izdati fiskalni račun izvan propisanog radnog vremena?

Da, možete!

Preduzetnici se često nađu u situaciji u kojoj moraju izdati fiskalni račun nakon isteka radnog vremena.

Račun se treba izdati za svaku isporuku dobara ili izvršenu uslugu za koju postoji zakonska obaveza izdavanja nezavisno od radnog vremena.

Šta uraditi sa fiskalnim računom kada dođe do prekida Internet veze?

U slučaju prekida Internet veze obaveznik fiskalizacije mora dostaviti Poreskoj Upravi podatke o izdatim fiskalnim računima odmah po uspostavljanju Internet veze, a najkasnije u roku pet dana od dana izdavanja računa.

Pojmovi koji se često spominju u tekstu

 • PU – Poreska uprava je organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.
 • EFU – Elektronski Fiskalni Uređaj je hardversko i/ili softversko rešenje, koje koristi obaveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za Upravljanje Fiskalizacijom Poreske uprave, a koji se sastoji od jednog Procesora Fiskalnih Računa i jednog ili više Elektronskih Sistema za Izdavanje Računa, odobrenih od strane Poreske uprave, kao i Bezbednosnog Elementa izdatog od strane Poreske uprave.
 • SUF – Sistem za Upravljanje Fiskalizacijom  је aplikacija PU koja sprema podatke iz Procesora elektronskih fiskalnih uređaja.
 • ЕSIR – Elektronski Sistem za Izdavanje Računa је hardverski ili softverski element iz kojeg se izdaje elektronski račun, a čija je upotreba odobrena od strane PU.
 • PFR – Procesor Fiskalnih Računa je hardverski ili softverski element koji razmenjuje podatake sa Elektronskim Sistemom za Izdavanje Računa i Bezbednosnim Elementom, analizira podatake o prometima, formatira podatake za nastanak fiskalnog računa, stvara elektronski potpis, prosljeđuje fiskalni račun ESIR-u, čuva podatake o prometima i prenosi fiskalne podatake u Sistem za Upravljanje Fiskalizacijom PU.
 • BE – Bezbednosni Element je hardverski ili softverski element koji sadrži elektronski sertifikat obaveznika fiskalizacije koga koristi Procesor Fiskalnih Računa za potpisivanje računa i Poreska uprava kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za Upravljanje Fiskalizacijom Poreske uprave, kao i za očuvanje integriteta podataka.

Novi zakon o fiskalizaciji u Srbiji 2022

U nastavku je spisak svih objavljenih zakonskih odredbi i pravila:

Zakon o fiskalizaciji

Tehnički vodič

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnim prostorijama kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora

Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji fiskalnog uređaja

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi

Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa

Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa

Uredba oodređivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja