Elektronska fiskalizacija u Srbiji počinje sa primenom 30. aprila 2022. godine.

Primena novog zakona o elektronskoj fiskalizaciji osigurati će da svaki račun bude u bazi Poreske uprave.

Detaljnom analizom postojećeg sistema fiskalizacije u Srbiji ustanovljena je potreba za poboljšanjem trenutnog sistema s ciljem stvaranja uslova za suzbijanje sive ekonomije, efikasnije kontrole kao i uspešnije naplate poreza.

Primenom elektronske fiskalizacije u Srbiji svaki račun će biti evidentiran u elektronskoj bazi Poreske uprave Srbije.

Šta je Elektronska Fiskalizacija?

Elektronska fiskalizacija je način evidentiranja prometa robe i usluga u prometu na malo uz pomoć posebnih elektronskih fiskalnih uređaja (EFU).

Novim zakonom o elektronskoj fiskalizaciji u Srbiji 2022. predviđeno je da se svaki račun fiskalizuje u momentu prometa i u realnom vremenu izvrši prenos ka Poreskoj upravi kako bi dobila informaciju o izdatom fiskalnom računu i to u trenutku njegovog nastajanja.

Porezna uprava na ovaj način ima brži i bolji uvid u provođenje zakonom određenih obaveza prema državi, tj. kontrolisanje izdavanja računa i naplate poreza.

S druge strane, privrednici uz pomoć elektronske fiskalizacije imaju bolji uvid u prodaju i promet u realnom vremenu te efikasniju i bržu verifikaciju poslovnih izveštaja.

Ko je Dužan Da Se e-Fiskalizuje u Srbiji?

Osim izuzetaka definisanih zakonom fiskalizovati se moraju sledeće delatnosti.

Ko se NE MORA e-Fiskalizovati ?

Bez onlajn fiskalnih kasa i dalje mogu raditi taksisti i advokati, veterinarske delatnosti, javni poštanski servis, telekomunikacije te dobar deo finansijskih usluga.

Ne trebaju se e-fiskalizovati ni delatnosti koje spadaju u grupu obrazovanje sa izuzetkom delatnosti pod šifrom 85.5 koja podrazumeva ostalo obrazovanje među kojima je učenje jezika i obuka za rad na računaru za koje će biti potrebne fiskalne kase.

Novi Obveznici Elektronske Fiskalizacije

Rok od 1. januara 2022. je pomaknut na 30.04.2022. godine kada će se znatno smanjiti broj delatnosti za čije obavljanje ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Od 30. aprila 2022. godine u Srbiji se moraju fiskalizovati:

 • frizerski saloni
 • kozmetički saloni
 • kladionice
 • muzeji
 • sportski centri

Takođe, ovde su uključene i mnoge slične delatnosti koje do sada nisu bile obveznici fiskalizacije.

Novi zakon o elektronskoj fiskalizaciji u Srbiji 2022. godine

Elektronskom fiskalizacijom u Srbiji u 2022. godini osigurati će se da se fiskalne kase pomoću interneta povežu sa Poreskom upravom.

Provera izdatih fiskalnih računa će moći da se izvrši putem QR koda ili hiperlinka.

Registar kase i izdavanje fiskalnih računa pokazali su se neefikasnim jer su trgovci pronalazili različite načine da ne izdaju račune ili da izdaju neispravne račune.

Osim što je stari sistem kompleksan i prevaziđen, Poreska uprava nema informaciju o prometu roba i usluga u realnom vremenu, pa samim tim komparativne analize sa podacima sa poreskih prijava i uporedne analize prometa za oporezivanje nisu izvedive.

Šta Prvo Trebate Uraditi Pre Početka Elektronske Fiskalizacije ?

Svaki obveznik fiskalizacije je dužan pre početka primene elektronske fiskalizacije da elektronskim putem Poreskoj upravi Srbije dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će se koristiti elektronski fiskalni uređaj.

Za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju podatke treba dostaviti Poreskoj upravi odvojeno.

Osim toga, svaki obveznik fiskalizacije mora da nabavi i elektronski fiskalni uređaj.

Važno je proveriti da li ovi uređaji sadrže softvere i procesore koji su odobreni od strane Poreske uprave jer je ovo preduslov za korišćenje istih.

Obvezniku fiskalizacije ostavljena je i mogućnost da samostalno razvija i implementira uređaj za potrebe svog poslovanja koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja.

U zavisnosti od izbora jedne od dve vrste fiskalnih uređaja za obveznike će važiti i različita pravila u pogledu broja fiskalnih uređaja koje je dužan obezbediti.

Šta je EFU – Elektronski Fiskalni Uređaj?

Svi obveznici elektronske fiskalizacije dužni su da nabave nove moderne elektronske fiskalne uređaje (EFU) i da ih registruju kod Poreske uprave.

Pored toga, svi elektronski fiskalni uređaji (EFU) će morati elektronski da se povežu sa Poreskom upravom što će zahtevati njihovu promenu ili nadogradnju.

Elektronski fiskalni uređaj – EFU je uređaj putem kojeg se ostvaruje promet i koji obavlja štampanje i generisanje fiskalnog računa.

Elektronski fiskalni uređaj je hardversko i/ili softversko rešenje, koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave.

Elektronski fiskalni uređaj sastoji se od procesora fiskalnih računa (PFR) i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa koji su prethodno odobreni od strane Poreske uprave kao i bezbednosnog elementa izdatog od strane Poreske uprave.

Svaka promjena ili dodavanje novog elektronskog fiskalnog uređaja ili odjavljivanje postojećeg uređaja mora biti odobrena od strane Poreske uprave.

Šta je Bezbednosni Element?

Bezbednosni element služi za očuvanje integriteta podataka.

Bezbednosni element je hardverski ili softverski element koji sadrži elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije koje procesor fiskalnih računa koristi za potpisivanje računa kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave.

Kakav Može Biti Elektronski Fiskalni Uređaj

Obveznik fiskalizacije ima pravo da se opredeli za vrstu elektronskog fiskalnog uređaja koji će koristiti, i to:

 • Elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni lokalni procesor fiskalnih računa i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida internet veze; i/ili
 • Elektronski fiskalni uređaj koji koristi virtuelni procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SUF) i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu.

Subvencije Države Za Elektronsku Fiskalizaciju u Srbiji

Poreski obveznici dužni su da nabave nove elektronske fiskalne uređaje (EFU) i da ih registruju kod Poreske uprave.

Pored toga, svi elektronski fiskalni uređaji (EFU) će morati elektronski da se povežu sa Poreskom upravom što će zahtevati njihovu promenu ili nadogradnju.

Obećano je da neće biti finansijskih opterećenja za privrednike Srbije, a najveći deo tereta uvođenja novih kasa preuzet će država koja će subvencionisati troškove nabavke iznosom od 100 Evra po poslovnom prometu i još 100 Evra po svakom Elektronskom Fiskalnom Uređaju.

Privrednici koji nisu u sistemu PDV – a dobiće dodatnih 20 odsto subvencija. Za dobijanje subvencije treba da se prijavite od 15. oktobra 2021. do kraja januara 2022. preko sajta PU.

Zadaci  Elektronskog Fiskalnog Uređaja

Elektronski fiskalni uređaj:

 • prima, evidentira, analizira i čuva podatke o svakoj transakciji obveznika fiskalizacije
 • obračunava iznos poreza za svaku transakciju
 • priprema fiskalne podatke za ESIR (elektronski sistem za izdavanje računa)
 • primenjuje elektronski potpis na fiskalni račun, koristeći bezbednosni element kao zaštitu od neovlašćene izmene sadržaja
 • prenosi fiskalne podatke u SUF
 • sačinjava fiskalni račun i izdaje ga kupcu, odnosno primaocu fiskalnog računa.

Brza i Jednostavna Elektronska Fiskalizacija uz POS Sector

Vlasnici kafića, restorana, prodavnica i svi ostali koji izdaju fiskalne račune primorani su da nadograde stare fiskalne kase.

Da bi novi sistem bio funkcionalan, svaki preduzetnik koji koristi fiskalnu kasu, moraće pre svega da poseduje internet vezu.

U Srbiji posluje oko 230 hiljada trgovaca i ugostitelja koji izdaju fiskalne račune koji će morati da nabave dodatnu tehnologiju.

POS Sector je prilagodio svoj program da radi direktno sa Poreskom upravom.

Ovakav sistem fiskalizacije već funkcioniše u zemljama u regionu.

POS Sector je Spreman za Elektronsku Fiskalizaciju

Spremni smo na sva potrebna prilagođavanja i sve zakonske promene.

Uz POS Sector ćete dočekati elektronsku fiskalizaciju spremni.

U veoma kratkom roku prilagodite poslovanje promenama i propisima koja nalaže novi zakon o fiskalizaciji.

Ono što naš program čini drugačijim od svih ostalih programa na tržištu je jednostavnost obuke osoblja za rad u POS Sector programu.

Novi Zakon o Fiskalizaciji u Srbiji i Propisi Vezani za Elektronsku Fiskalizaciju

Novi zakon o elektronskoj fiskalizaciji i pravilnike vezane za elektronsku fiskalizaciju u Srbiji 2022 možete pronaći ispod. Navedeni pravilnici objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 31/21 od 31. marta 2021. godine.

Zakon o fiskalizaciji

Tehnički vodič

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnim prostorijama kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora

Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji fiskalnog uređaja

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi

Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa

Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

Osim navedenih opštih informacija naš tim vam stoji na raspologanju za sva pitanja  i dodatne informacije direktno vezane za vaše poslovanje, a naš program možete probati potpuno besplatno.